Wirusowe zapalenie wątroby typu C - informacje ogólne

Wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. chorujące na WZW C, powinny bezzwłocznie zostać poddane leczeniu. Kampania WHO na rzecz zwalczania WZW.

Ponad 60% zachorowań na nowotwór wątroby są wynikiem opóźnień w diagnostyce i leczeniu zachorowań na WZW B oraz WZW C. Kampania WHO na rzecz zwalczania WZW.

Zachorowania na WZW C występują na całym świecie. Według szacunków WHO na świecie żyje około 71 mln ludzi przewlekle zakażonych HCV (z obecnością HCV-RNA), tj. ok. 1% populacji. W Polsce odsetek zakażonych wirusem HCV, z obecnością HCV-RNA, wynosi ok. 0,5% co odpowiada 165 tys. osób zakażonych. Większość z nich nie jest świadoma zakażenia.

Objawy

Wirus HCV może wywoływać ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby. W postaci ostrej objawy pojawiają się po ok. 7-8 tygodniach od zakażenia (okres wylegania może się wahać od 2 do 26 tygodni), jednak występują one tylko u 20-30% zakażonych.

Objawy w fazie ostrej zwykle są niecharakterystyczne: zmęczenie, objawy dyspeptyczne, utrata apetytu, gorączka lub stan podgorączkowy, bóle brzucha, bóle mięśniowo-stawowe oraz u części chorych żółtaczka. Od 2 tygodnia po ekspozycji następuje wzrost aktywności ALT w surowicy, jednak maksymalne wartości rzadko przekraczają 10-krotność normy. W okresie ostrym niezwykle rzadko dochodzi do galopującej postaci WZW C o dużej śmiertelności. U 75-85% osób zakażonych, niezależnie od tego czy doszło do wystąpienia okresu ostrego choroby czy też nie, rozwija się przewlekłe WZW C z wykrywalną wiremią. U większości osób z przewlekłym WZW C choroba przebiega bezobjawowo przez wiele lat. U 5-20% zakażonych przewlekle, po 20-30 latach rozwija się marskość wątroby, a u znacznej części chorych z marskością rozwija się pierwotny rak wątroby. 

 
Wiriony HCV. Źródło: Public Health Image Library

Transmisja

Rezerwuarem jest człowiek. Do zakażenia dochodzi poprzez naruszenie ciągłości tkanek i kontaktu uszkodzonej skóry lub błon śluzowych z materiałem zakaźnym – krwią, nasieniem i innymi płynami ustrojowymi osoby zakażonej HCV. Wirus HCV jest mniej zakaźny niż HBV, szerzy się łatwo wśród użytkowników narkotyków dożylnych używających tego samego sprzętu do wstrzyknięć. Może też przenosić się pomiędzy osobami wciągającymi narkotyki przez nos (dzielącymi się tą samą rurką/słomką). Do zakażenia może dochodzić podczas wykonywania zabiegów medycznych, zabiegów upiększających (tatuaże, kolczykowanie) oraz na drodze wertykalnej z matki na dziecko. Do zakażenia HCV może dojść przez kontakt seksualny, chociaż ryzyko transmisji heteroseksualnej jest minimalne.

Do zakażenia może dojść podczas wspólnego używania sprzętu do wstrzykiwań przez osoby przyjmujące narkotyki w iniekcjach.

Zapobieganie

Zasadnicze znaczenie ma aseptyczne postępowanie personelu w zakładach ochrony zdrowia, przestrzeganie procedur sterylizacji i bezpiecznych iniekcji, a w szczególności stosowanie do zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek sprzętu jednorazowego użytku. W krwiodawstwie każda donacja jest badana w kierunku HCV, a osoby zakażone i podejrzane o zakażenie HCV są dyskwalifikowane spośród kandydatów na dawców krwi. Nie ma szczepionki przeciw WZW C.

Diagnostyka

Badania w kierunku wykrycia wirusa HCV są prowadzone etapowo -  na wstępie wykonywane są serologiczne badania przesiewowe tj. wykrywające przeciwciała anty-HCV w surowicy bądź osoczu pacjenta. U osób z obecnymi przeciwciałami anty-HCV wykonuje się badania potwierdzające - potwierdzeniem aktualnego zakażenia jest wykrycie we krwi HCV-RNA lub antygenu rdzeniowego HCV (HCV-core).

Leczenie

Obecnie w leczeniu stosuje się leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAA, większość w postaci preparatów złożonych) oraz interferony α i rybawirynę.  Nowe terapie lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym wykazują blisko 100% skuteczność.

Zakażenie HCV może przenosić się podczas wykonywania iniekcji i zabiegów medycznych z naruszeniem ciągłości tkanek. Źródło: Pixabay Public Domain

 

Występowanie

Świat i Europa

Zachorowania na WZW C występują na całym świecie. Według szacunków WHO na świecie żyje około 71 mln ludzi przewlekle zakażonych HCV (z obecnością HCV-RNA), tj. ok.  1% populacji.  Rozpowszechnienie jest niskie w Australii, Kanadzie i Europie Północnej (<1%), w pozostałej części Europy i USA wynosi ok. 1%, zaś przekracza 2% w wielu krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Centralnej oraz południowo-wschodniej Azji. Rozpowszechnienie zakażenia HCV jest szczególnie wysokie w delcie Nilu w Egipcie. W Regionie Europejskim WHO żyje ok. 14 mln osób zakażonych HCV.

Polska

W Polsce odsetek zakażonych wirusem HCV, z obecnością HCV-RNA, wynosi ok. 0,5% co odpowiada 165 tys. osób zakażonych. Większość z nich nie jest świadoma zakażenia. Przeciwciała anty-HCV wykrywa się u 1,1% populacji ogólnej. 

Nadzór nad WZW C w Polsce

Zachorowania na WZW C są rejestrowane w Polsce jako odrębna jednostka od 1997 r. Początkowo rejestrowano wszystkie rozpoznawane zakażenia HCV oraz zachorowania na WZW, centralnie wykazywane były tylko zgłoszone zachorowania. Pierwsza definicja przypadku  została wdrożona w Polsce  po wejściu do UE, tj. w 2005 r. (definicja oparta na objawach) , kolejne zmiany odpowiadały zmianom w ustawodawstwie europejskim. W 2009 r. została wprowadzona do stosowania w nadzorze definicja oparta wyłącznie na kryteriach laboratoryjnych i w związku z tą zmianą przez kolejnych 6 lat (2009-2014) stosowano jednoczesną  klasyfikację w oparciu o dwie definicje (z 2005 i 2009 r). W 2014 r. poprzednia definicja oparta na kryteriach laboratoryjnych uległa nieznacznej modyfikacji i obowiązuje nadal (do 2019).

Dane indywidualne o zachorowaniach: od 2016 r. indywidualne dane o zachorowaniach na WZW C zgłoszonych do nadzoru epidemiologicznego gromadzone są poprzez elektroniczny System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych – od tego roku dane udostępnione są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach zbiorczych MZ-56.
 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C* - definicja przypadku

(Wirus zapalenia wątroby typu C)

Kryteria kliniczne
DLA OSTREGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C - wg. definicji WHO 
Każda osoba, u której występują objawy choroby wirusowej o wyraźnie zauważalnym początku (np. gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie)
ORAZ która spełnia co najmniej jedno z następujących dwóch kryteriów:

  • objawy uszkodzenia wątroby (np. żółtaczka, brak łaknienia, nudności, wymioty, ciemne zabarwienie moczu, ból w prawym podżebrzu)
  • biochemiczne wskaźniki uszkodzenia wątroby, tj. wzrost aktywności ALT ( aminotransferazy alaninowej) ≥ 350 U/I lub ≥ 10 razy ponad górną granicę normy

Kryteria laboratoryjne:
DLA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (niezależnie od fazy):
Co najmniej jedno z trzech następujących kryteriów:

  • wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA).
  • wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV-core),
  • wykazanie obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV),   potwierdzone testem potwierdzającym na obecność przeciwciał (np. immunoblot) u osób starszych niż 18 miesięcy, bez dowodu zwalczenia zakażenia

DLA OSTREGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C - wg definicji UE:
Co najmniej jedno z następujących dwóch kryteriów:
- wykazanie serokonwersji  w ciągu ostatnich 12 m-cy (ujemny wynik anty-HCV w ciągu 12 m-cy przed wynikiem dodatnim
- wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA) lub antygenu rdzeniowego HCV-core bez wykrycia przeciwciał anty-HCV (ujemny wynik anty-HCV)

Kryteria epidemiologiczne
Nie dotyczy

Klasyfikacja przypadku
A. Przypadek możliwy 
Nie dotyczy.

B. Przypadek prawdopodobny 
Nie dotyczy.

C. Przypadek potwierdzony
Wirusowe zapalenie wątroby typu C – ostre – ogółem
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne ostrego wzw C wg definicji WHO ORAZ kryteria laboratoryjne wzw C niezależnie od fazy
LUB
każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przypadku ostrego wzw C wg definicji UE

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – ostre – wg definicji UE
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przypadku ostrego wzw C wg definicji UE

Wirusowe zapalenie wątroby typu C –przewlekłego lub bliżej nieokreślonego**
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne  

*Definicja zmodyfikowana w 2019 r. na podstawie definicji wprowadzonej przez Komisję Europejską w 2018 r. (2018/945/EU). W definicji przyjętej w Polsce dokonano rozdziału kryteriów laboratoryjnych na kryteria dla postaci ostrej i na kryteria dla postaci przewlekłej lub nieokreślonej  oraz dodano kryteria kliniczne dla przypadków ostrych wg def. WHO (przyp. red. pol.)
**W celu zakwalifikowania przypadku jako przewlekłego wzw C należy wykazać obecność HCV RNA lub obecność antygenu rdzeniowego HCV-core w dwóch badaniach wykonanych w odstępie co najmniej 12 miesięcy. W przypadku niespełnienia kryteriów laboratoryjnych wymaganych dla postaci ostrej lub opisanych powyżej kryteriów postaci przewlekłej przypadek należy zakwalifikować jako bliżej nieokreślone wzw C (przyp. red. pol.).

Kampania WHO na rzecz zwalczania WZW
Logo systemu Epibaza