Informacja o zachorowaniach na listeriozę

Pałecki Listeria monocytogenes. Źródło: CDC/ James Archer

Listerioza jest to choroba bakteryjna, którą wywołuje Gram(+) pałeczka Listeria monocytogenes. Wyróżnia się 16 serotypów pałeczek Listeria, a jedynie 3 z nich odpowiedzialne jest za 95% zakażeń. Bakteria namnaża się w temperaturze od 0° do 50°C, co sprawia, że warunki chłodnicze nie chronią żywności przed jej namnażaniem. Bakterie te cechuje zdolność przetrwania krótkotrwałej pasteryzacji lub mrożenia. Całkowite pozbawienie tych bakterii właściwości aktywnych można uzyskać stosując temperaturę 70°C przez 2 minuty. Listeria monocytogenes występuje w glebie, na roślinach, w wodzie oraz w ściekach, kiszonkach, mleku, a także w ludzkim i zwierzęcym kale.

Objawy

Mimo powszechnego występowania pałeczek Listeria monocytogenes, u zdrowych ludzi rzadko rozwija się ciężka postać listeriozy. Za grupy ryzyka uważa się kobiety w ciąży oraz osoby przyjmujące leki immunosupresyjne i z obniżoną odpornością z powodu przewlekłych chorób. Istnieje wysoka wrażliwość płodu w przypadku zakażenia kobiety ciężarnej.

Zakażenie pałeczkami Listeria monocytogenes u osób dorosłych (poza kobietami w ciąży) przebiega najczęściej w postaci posocznicy lub zakażenia OUN. Schorzenie to może mieć przebieg podostry lub ostry. Zakażenie podostre objawia się podwyższoną temperaturą ciała, bólami głowy i sztywnością karku, które występują już kilka dni po zakażeniu. Cięższa postać choroby przebiega jako zapalenie tyłomózgowia, objawiając się bólem głowy, nudnościami i wymiotami, a także podwyższoną temperaturą ciała. Rzadziej obserwuje się inne postacie listeriozy takie jak: zakażenie wątroby (występuje głównie u osób z cukrzycą, marskością wątroby, chorobą alkoholową), zapalenie wsierdzia, listeriozowe zapalenie spojówek lub zapalenia stawów. Ponadto występuje również listerioza jelitowa, która nie podlega obowiązkowi zgłaszania, natomiast może stanowić problem epidemiologiczny i kliniczny. Objawy listeriozy jelitowej to: podwyższona temperatura, ból głowy i ból brzucha.

Dostępne dane wskazują, że listerioza u kobiet w ciąży występuje znacznie częściej niż w pozostałej populacji. U kobiet w ciąży najczęściej rozwija się bakteriemia, która zwykle po porodzie ustępuje samoistnie. Listerioza kobiet ciężarnych przebiega z reguły z nieswoistymi, grypopodobnymi objawami: wysoką gorączką, bólem głowy, dreszczami, bólem gardła, biegunką, zapaleniem miedniczek nerkowych.  W 90% przypadków jest to zakażenie bezobjawowe, które jednak może prowadzić do śmierci lub ciężkiego uszkodzenia płodu. W wyniku zakażenia ciężarnej może dojść do tzw. wczesnego lub późnego zakażenia płodu. Konsekwencją wczesnego zakażenia jest najczęściej poronienie, martwe urodzenie lub przedwczesny poród. Późne zakażenie może skutkować wrodzoną listeriozą noworodków. W zależności od momentu wystąpienia objawów listeriozę noworodków dzieli się na formę wczesną i późną. Postać wczesna manifestuje się głównie posocznicą, zaburzeniami w oddychaniu, a także niekiedy sinicą lub mikroropniami. W przypadku postaci późnej pierwsze objawy (wysoka gorączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy bakteriemia) pojawiają się od 5 do 20 dni po porodzie. 

Transmisja

  
Podstawową drogą szerzenia się listeriozy jest spożycie zanieczyszczonej bakteriami żywności. Pałeczki Listeria monocytogenes są drobnoustrojami szeroko rozpowszechnionymi w środowisku. Głównym rezerwuarem zarazka jest gleba oraz woda. Innym rezerwuarem jest przewód pokarmowy zwierząt domowych oraz wolno żyjących.

Źródłem zakażenia dla człowieka najczęściej są chore lub zakażone zwierzęta gospodarskie lub wolno żyjące. Zwierzęta zwykle przechodzą infekcje bezobjawowo. Jedną z dróg zakażenia jest bezpośredni kontakt z wydalinami lub wydzielinami chorych zwierząt (np. lekarze weterynarii, rolnicy). Bakteria Listeria monocytogenes izolowana jest od bydła, owiec, kóz i drobiu.

 
Jedną z dróg zakażenia może być kontakt
z wydalinami lub wydzielinami chorych zwierząt.

 

W licznych zachorowaniach epidemicznych ustalono powiązania zachorowań ze spożytą żywnością. Chłodzenie żywności na etapie przygotowania, transportu, przechowywania nie eliminuje obecności bakterii, jeśli żywność nie podlega obróbce termicznej może być przyczyną zachorowań u ludzi. Takie produkty spożywcze jak: wieprzowina, niepasteryzowane mleko i sery z niepasteryzowanego mleka, drób oraz produkty gotowe do spożycia (RTE – Ready to Eat) mogą stanowić źródło pałeczek Listeria monocytogenes.

Listerioza najczęściej rozwija się po spożyciu niepasteryzowanych produktów mlecznych (m.in. mleko, sery pleśniowe, typu feta). Źródło: Pixnio/Devanath/Domena Publiczna Wikipedia/ Domena Publiczna

 

W przypadku listeriozy wrodzonej zakażenie płodu następuje poprzez łożysko, a noworodka w momencie porodu. Brak jest udokumentowanych doniesień o rozprzestrzenianiu się zarazka wraz z mlekiem matki.

Kobieta w ciąży. Źródło: www.psychologytoday.com/ Public Domain

Okres wylęgania

Okres wylęgania wynosi od 3 do 70 dni, w związku z powyższym w większości przypadków ciężko jest ustalić nośnik oraz źródło zakażenia.

Zapobieganie

Zapobieganie zakażeniu pałeczkami Listeria monocytogenes polega na zabezpieczeniu żywności, w szczególności tej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przed namnażaniem się drobnoustrojów.

Diagnostyka

Listerioza najczęściej jest diagnozowana na podstawie izolacji zarazka z płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi lub ropy. W przypadku noworodków dodatkowo pobiera się wymazy z powłok ciała.  W przypadku listeriozy jelitowej materiałem do badania jest kał pobrany od osób z biegunką. Wyizolowane pałeczki Listeria monocytogenes powinny podlegać dalszemu typowaniu, w szczególności w sytuacji gdy pochodzą one z ogniska epidemicznego.

Leczenie

Leczenie polega na podawaniu antybiotyków lub chemioterapeutyków.

Występowanie

Świat:

Zakażenia są rejestrowane na całym świecie jako zachorowania sporadyczne lub w postaci ognisk epidemicznych. Ok 65 % przypadków listeriozy dotyczy osób dorosłych, prawie 75% przypadków to osoby o obniżonej odporności.

Europa:

Listerioza jest chorobą, która pojawia się zdecydowanie rzadziej w porównaniu do innych zakażeń szerzących się przez żywność lub wodę. Wg ECDC zapadalność na listeriozę w Europie w 2010 r. wynosiła 0,33 na 100 tys. Krajami o największej zachorowalności są Finlandia i Dania. 

Polska:

Listerioza objęta jest indywidualnym nadzorem epidemiologicznym. Notuje się wzrost zachorowań, od kilku-kilkunastu w latach 1999-2000, w 2010 roku ponad 55, do ponad 100 przypadków w 2017 roku. 
 

Listerioza* - definicja przypadku

(Listeria monocytogenes)

Kryteria kliniczne
Każda osoba, która spełnia co najmniej jedno z następujących pięciu kryteriów:

 • gorączka,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie opon i mózgu lub zapalenia mózgu,
 • objawy grypopodobne,
 • posocznica,
 • zakażenia miejscowe, takie jak zapalenie stawu, zapalenie wsierdzia, wewnątrzgałkowe zapalenie oka oraz ropnie.

Listerioza u kobiet w ciąży
Związane z ciążą skutki zakażenia listerią, takie jak:

 • poronienie (przed upływem 20 tygodnia ciąży),
 • urodzenie martwe (śmierć płodu po 20 tygodniach ciąży),
 • przedwczesny poród (przed upływem 37 tygodnia ciąży).

LUB
U noworodka, co najmniej jedno z następujących pięciu kryteriów listeriozy noworodków w pierwszym miesiącu życia:

 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie opon i mózgu,
 • posocznica,
 • duszność,
 • ziarniniakowatość (granulomatosis infanti septica),
 • zmiany skórne, błon śluzowych lub spojówek.

Kryteria laboratoryjne
Co najmniej jedno z następujących dwóch kryteriów:

 • izolacja Listeria monocytogenes lub wykrycie kwasu nukleinowego Listeria monocytogenes w miejscy, które w warunkach prawidłowych jest jałowe,
 • w przypadku związanych z ciążą: izolacja Listeria monocytogenes  lub wykrycie kwasu nukleinowego Listeria monocytogenes  w miejscy, które w warunkach prawidłowych jest jałowe (na przykład tkanki łożyskowe, płyn owodniowy, smółka, wymaz z pochwy) lub z płodu, dziecka martwo urodzonego, noworodka lub matki.

Kryteria epidemiologiczne
Co najmniej jedno z następujących czterech powiązań epidemiologicznych:

 • narażenia przez to samo źródło,
 • przeniesienie z człowieka na człowieka (zakażenie wertykalne),
 • narażenie przez skażoną żywność,
 • przeniesienie ze zwierzęcia na człowieka.

Klasyfikacja przypadku
A. Przypadek możliwy
Nie dotyczy

B. Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne

C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne
LUB
Każdy przypadek związanych z ciążą spełniający kryteria laboratoryjne (należy wykazać matkę i noworodka).**

*Definicja zmodyfikowana w 2019 r. na podstawie definicja wprowadzonej decyzją Komisji Wykonawczej Unii Europejskiej w 2018 r. (2018/945/EU). W definicji przyjętej w Polsce zmieniono sposób opisania listeriozy u kobiet w ciąży oraz uwzględniono odrębne zgłaszanie listeriozy noworodków (przyp. red. rol.)
**W sprawozdaniu MZ-56 listerioza noworodków wykazywana jest w odrębnej pozycji (przyp. red. pol.)
 
Logo systemu Epibaza